Bugünkü Haberler
Hedef: Güçlü yönetim, güçlü sendika
10 Eylül 2018 13:08

 


 

Sa?l?k Sen Bal?kesir ?ubesinin Ola?an Seçimli Genel Kurulu öncesi adayl???n? aç?klayan Nihat Erzi, hedeflerinin güçlü bir yönetim ile güçlü bir sendika oldu?unu aç?klad?. Erzi ve ekibinin adayl?k aç?klamas?na yo?un ilgi gösteren sendikaya üyeleri seçimler öncesi adeta gövde gösterisi yapt?.

 

 

3 Kas?m’da yap?lacak olan Sa?l?k Sen Bal?kesir ?ube Ba?kanl???na adayl???n? aç?klayan Nihat Erzi, seçilmesi halinde yapacaklar? projeleri kamuoyu ile payla?t?. 2014 y?l?ndan buyana te?kilattan sorumlu ba?kan yard?mc?s? olarak görev yapan Erzi, ?effaf bir yönetim anlay??? benimseyeceklerinin alt?n? çizdi.

Sa?l?k-Sen’in dinlenen ve söz sahibi bir sendika olmas? için yönetim olarak var gücü ile çal??acaklar?n? ifade eden ba?kan aday? Erzi, sözlerini ?u ?ekilde sürdürdü: “

 

Mevcut Bal?kesir Sa?l?k-Sen yönetiminin 4 y?ll?k görev süresi art?k bitmi? bulunmaktad?r ve delege seçimleriyle ba?layarak, yeni ba?kan?n ve yönetim kurulunun belirlenece?i seçim sürecimiz de do?al olarak ba?lam??t?r.

Bu ba?layan yeni seçim sürecinde; Bal?kesir Sa?l?k-Sen’imizin inand??? hedefler do?rultusunda Bal?kesir de sallad??? bayra?? daha ileriye götürebilmek ad?na; a?k?n, sabr?n ve ho?görünün sembolü olan Hz. Mevlana’n?n: “El sendedir, dil sende, diken sende, gül sende. Her an imtihandas?n, a?lasan da, gülsen de.” diyerek hayat?n özetini yapt??? sözünden hareketle; bütün üyeleriyle iç içe, bütün üyelerini kucaklayan, kimseyi d??lamayan, kimseyi küstürmeyen, kimseyi ötekile?tirmeyen, üyelerinin dertleriyle hemhal olan, güleceksek de a?layacaksak da beraberiz diyebilen, genç ve dinamik bir ekiple, gece gündüz demeden, bayram, tatil demeden çal??man?n, Bal?kesir’de ki mimar? olmaya talibim.

Yap?lan seçim neticesinde, üyelerimiz ve delegelerimizin teveccühleri ile göreve seçildi?im taktirde, yönetim kurulumla beraber yapaca??m?z çal??malarla ve ?effaf yönetim ilkemiz ile; Sa?l?k-Sen’imizin; her üyesiyle bir bütün oldu?unu, her platformda hissettirece?iz. Bütün üyelerimize; kuraca??m?z daha aktif temsilci a?lar?m?zla, aidiyet duygunun ne demek oldu?unu, nas?l olmas? gerekti?ini in?allah gösterece?iz.

Bal?kesir Sa?l?k-Sen’imizin; dinlenen, söylediklerine de?er verilen, önemsenen, ülke meseleleri de dahil söz hakk?na sahip olan bir sendika olmas? için var gücümüzle çal??aca??z.

ÇÖZÜM ODAKLI ÇALI?ACA?IZ

Misyon ve vizyonum ?????nda; kibirden uzak bir ?ekilde, empati duygumu yüksek tutarak, sa?l?k çal??anlar?m?z?n hakl? taleplerine yo?unla??p, çözüm odakl? bir ?ekilde, Sendikam?za ve toplumumuza kar?? olan sorumlulu?umun da fark?ndal???n? hissederek, de?erlerimizi hep bir ad?m öteye ta??mak amac?yla gece gündüz demeden, durmadan çal??aca??ma, belirtti?im ve bilmi? oldu?unuz çizgimden asla vazgeçmeyece?ime siz de?erli üyelerimiz ve bas?n mensuplar?m?z önünde söz veriyorum.

Bu vesile ile Bal?kesir Sa?l?k-Sen ?ube Ba?kanl???na aday oldu?umu, siz de?erli bas?n mensuplar? vas?tas?yla, Bal?kesir kamuoyuna ve özellikle Sa?l?k-Sen’imizin de?erli üyelerine ilan ediyorum.

A?abeyimiz Mehmet Akif ?nan’?n : “?nanca teslim olmayan ak?l, ne kadar üstün olursa olsun, bât?la hizmetten ba?ka bir ?eye yaramaz.” dedi?i gibi, akl?m?z inanc?m?za Elhamdülillah teslimdir ve Allah, ayd?nl?k oldu?una iman etti?imiz Hak yolda, Hak’k? Hak bilmeyi ve Hak’ka hizmet etmeyi nasip etsin. Yüce Allah ç?kt???m?z bu yolda bizleri, sizlerle ve desteklerinizle muvaffak eylesin. Allah yolumuzu, yolunuzu aç?k eylesin”

Sosyal Ağlarda Paylaş :
Hedef: Güçlü yönetim, güçlü sendika Hedef: Güçlü yönetim, güçlü sendika Hedef: Güçlü yönetim, güçlü sendika Hedef: Güçlü yönetim, güçlü sendika
9 views izlendi

YORUM YAPMAYA NE DERSİNİZ

Bu Videolar ilginizi çekebilir!
Yukarı Geri Ana Sayfa